Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 52
Исперих, 26.09.2019

ОТНОСНО: Постъпило предложение от кмета на община Исперих с вх. № 22/25.09.2019г., относно назначаване на СИК на територията на общината за произвеждане на насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал.1, чл. 92, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал.6 и ал. 8 от ИК, Решение № 1029-МИ /10.09.2019 г. на ЦИК, Решение № 19-МИ/13.09.2019г. на ОИК Исперих и писмено предложение от кмета на община Исперих с вх. № 22/25.09.2019г., ОИК Исперих

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК и резервните членове към тях на територията на община Исперих за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както следва:

 

Секция 171400001 - Белинци

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Добри Тодоров Тодоров

Председател

БСП

2

Ахмед Ибрям Сабри

Зам. председател

ГЕРБ

3

Хамид Али Хюсеин

Секретар

ДПС

4

Младен Шарков Шарков

Член 1

ГЕРБ

5

Аксел Динчер Бакир

Член 2

ГЕРБ

6

Красимир Сандев Добрев

Член 3

КП/ОП

7

Хюлия Ахмед Осман

Член 4

ВОЛЯ

Секция 171400002 - Бърдоква

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Людмила Минчева Стоянова

Председател

БСП

2

Цветана Асенова Вълкова

Зам. председател

ВОЛЯ

3

София Недева Димитрова

Секретар

ГЕРБ

4

Бейхан Сабри Халил

Член 1

ДПС

5

Петър Кирилов Петров

Член 2

КП/ОП

Секция 171400003 - Вазово

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Николина Димитрова Ненова

Председател

ГЕРБ

2

Гинка Георгиева Милкова

Зам. председател

БСП

3

Руфи Хасан Осман

Секретар

ДПС

4

Ахмед Шефкъ Ибрям

Член 1

ГЕРБ

5

Нурхан Ерхан Лютфи

Член 2

ГЕРБ

6

Иван Петров Станков

Член 3

КП/ОП

7

Росица Михайлова Добрева

Член 4

ВОЛЯ

8

Мартин Румянов Йончев

Член 5

БСП

9

Иванка Георгиева Жечева

Член 6

ДБ - О

       
       

Секция 171400004 - Голям Поровец

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Метин Исмаил Халид

Председател

ДПС

2

Татяна Минева Иванова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Милена Петрова Дойнова

Секретар

БСП

4

Севджихан Реджеб Салиева

Член 1

ГЕРБ

5

Галина Георгиева Иванова

Член 2

ГЕРБ

6

Иванка Любомирова Симеонова

Член 3

КП/ОП

7

Ангел Каменов Гроздев

Член 4

ВОЛЯ

8

Цветанка Василева Христова

Член 5

БСП

9

Йорданка Асенова Матеева

Член 6

БСП

Секция 171400005 - Духовец

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

 

Маргарита Йорданова Йорданова

Председател

БСП

2

Севджихан Хамза Абтула

Зам. председател

ГЕРБ

3

Зейнеб Хасан Ахмед

Секретар

ВОЛЯ

4

Максуд Сали Бейти

Член 1

ГЕРБ

5

Нутфие Даил Мехмед

Член 2

ГЕРБ

6

Ферхан Неджат Халил

Член 3

ДПС

7

Станчо Василев Иванов

Член 4

КП/ОП

Секция 171400006 - Делчево

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Николинка Стефанова Петрова

Председател

БСП

2

Маргарита Василева Банчева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Станчо Ганев Станев

Секретар

КП/ОП

4

Иван Георгиев Маринчев

Член 1

ГЕРБ

5

Иджаби Адем Юсеин

Член 2

ДПС

6

Ерол Ваид Закир

Член 3

ВОЛЯ

7

Надежда Стефанова Величкова

Член 4

БСП

       

Секция 171400007 - Исперих - ул. 6-ти септември

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Нергис Бейрям Расим

Председател

ДПС

2

Даниела Павлова Илиева-Иванова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Гинка Маринова Георгиева

Секретар

БСП

4

Емине Неджмедин Хюсни

Член 1

ГЕРБ

5

Добринка Цонева Ганева

Член 2

ГЕРБ

6

Цанка Христова Димитрова

Член 3

КП/ОП

7

Стефан Милчев Сайков

Член 4

ВОЛЯ

8

Стайко Димитров Стайков

Член 5

БСП

9

Росица Василева Петрова

Член 6

БСП

       

Секция 171400008 - Исперих - Гимн В. Левски

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Катя Николова Бочева

Председател

БСП

2

Росица Кръстева Цонева- Иванова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Шенай Сали Махмуд

Секретар

ДПС

4

Атанаска Николова Николова

Член 1

ГЕРБ

5

Свилена Христова Миленова

Член 2

ГЕРБ

6

Веселка Пламенова Лакова

Член 3

КП/ОП

7

Еленка Маринова Петрова

Член 4

ВОЛЯ

8

Стоянка Иванова Стефанова

Член 5

БСП

9

Диляна Иванова Стефанова

Член 6

БСП

       

Секция 171400009 - Исперих - ул. Чумерна 6 ЦДГ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Николай Петев Николов

Председател

КП/ОП

2

Славка Атанасова Вълева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Райка Христова Гатева

Секретар

БСП

4

Елена Йорданова Василева

Член 1

ГЕРБ

5

Маргарита Иванова Дашева

Член 2

ГЕРБ

6

Юмюгюл Меджидова Велиева

Член 3

ДПС

7

Красимир Пенчев Иванов

Член 4

ВОЛЯ

8

Катя Станчева Крайчева

Член 5

БСП

9

Виктория Радославова Тодорова

Член 6

БСП

       

Секция 171400010 - Исперих - у-ще Априлов

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Божидарка Петкова Банкова

Председател

БСП

2

Галина Димитрова Начева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Магбуле Ведат Юсуф

Секретар

ДПС

4

Парашкева Димитрова Ковачева

Член 1

ГЕРБ

5

Цанка Игнатова Христова

Член 2

ГЕРБ

6

Теменужка Георгиева Тодорова

Член 3

КП/ОП

7

Юлияна Кръстева Краева

Член 4

ВОЛЯ

8

Виолета Чикова Богатска

Член 5

БСП

9

Еленка Цветкова Христова

Член 6

БСП

       

Секция 171400011 - Исперих клуб Хан Аспарух

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Надка Маринова Вълева

Председател

ГЕРБ

2

Недка Петрова Вискова

Зам. председател

КП/ОП

3

Милена Христова Чолева

Секретар

БСП

4

Станка Маринова Петрова

Член 1

ГЕРБ

5

Катя Иванова Маркова

Член 2

ГЕРБ

6

Сюзан Метин Али

Член 3

ДПС

7

Румяна Василева Николова

Член 4

ВОЛЯ

8

Катя Ивелинова Богданова

Член 5

БСП

9

Ростислав Величков Енчев

Член 6

БСП

       

Секция 171400012 - Исперих - Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Цветалин Христов Цветанов

Председател

ГЕРБ

2

Тодорка Йорданова Димитрова

Зам. председател

ВОЛЯ

3

Величка Иванова Дочева

Секретар

БСП

4

Върбан Димитров Иванов

Член 1

ГЕРБ

5

Венелина Боянова Благоева

Член 2

ГЕРБ

6

Мерал Зифула Закир

Член 3

ДПС

7

Радка Иванова Колева

Член 4

КП/ОП

8

Иванка Колева Димитрова

Член 5

БСП

9

Радка Николаева Славова

Член 6

БСП

       

Секция 171400013 - Исперих - у-ще Хр. Ботев ново

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Теодора Атанасова Василева

Председател

БСП

2

Цветана Иванова Николова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Вярака Христова Димова

Секретар

КП/ОП

4

Маргарита Колева Господинова

Член 1

ГЕРБ

5

Христомир Василев Христов

Член 2

ГЕРБ

6

Весиле Мемиш Салим

Член 3

ДПС

7

Йорданка Христова Монова-Пенчева

Член 4

ВОЛЯ

8

Величка Атанасова Петрова

Член 5

БСП

9

Иванка Димитрова Русева

Член 6

БСП

       

Секция 171400014 - Исперих - Музей заден вход

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Живка Лазарова Тихова

Председател

БСП

2

Сениха Емин Хасан

Зам. председател

ДПС

3

Бонка Златева Цонева

Секретар

ГЕРБ

4

Стоян Иванов Дечев

Член 1

ГЕРБ

5

Горка Иванова Косева

Член 2

ГЕРБ

6

Станка Христова Михайлова

Член 3

КП/ОП

7

Светла Христова Станчева

Член 4

ВОЛЯ

8

Даринка Данчева Илиева

Член 5

БСП

9

Иванко Асенов Манолов

Член 6

БСП

       

Секция 171400015 - Исперих - у-ще Хр. Ботев старо

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Галя Христова Добрева

Председател

БСП

2

Янка Христова Кирилова

Зам. председател

КП/ОП

3

Недка Петрова Йорданова

Секретар

ГЕРБ

4

Мариянка Стефанова Георгиева

Член 1

ГЕРБ

5

Вича Стоилова Минева

Член 2

ГЕРБ

6

Шенай Шевал Исмаил

Член 3

ДПС

7

Сашка Йорданова Василева

Член 4

ВОЛЯ

8

Парашкева Иванова Панайотова

Член 5

БСП

9

Иванка Симеонова Георгиева

Член 6

БСП

       

Секция 171400016 - Исперих - Музей

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Румяна Петкова Иванова

Председател

БСП

2

Стефка Георгиева Митева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Калоян Олеков Николов

Секретар

ВОЛЯ

4

Марияна Георгиева Нанкова

Член 1

ГЕРБ

5

Петя Минкова Георгиева

Член 2

ГЕРБ

6

Звезда Крумова Петрова

Член 3

ДПС

7

Александър Иванов Александров

Член 4

КП/ОП

8

Цветан Миленов Василев

Член 5

БСП

9

Янко Симеонов Троянов

Член 6

БСП

       

Секция 171400017 - Йонково

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Денка Георгиева Станчева

Председател

ГЕРБ

2

Румен Колев Атанасов

Зам. председател

БСП

3

Мая Петрова Добрева

Секретар

ВОЛЯ

4

Цветелина Николова Маркова

Член 1

ГЕРБ

5

Марин Димитров Николов

Член 2

ГЕРБ

6

Айше Хюсеин Хасан

Член 3

ДПС

7

Йордан Иванов Нончев

Член 4

КП/ОП

8

Маринка Петрова Проданова

Член 5

БСП

9

Стоян Георгиев Недков

Член 6

БСП

       

Секция 171400018 - Малко Йонково

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Ханифе Хасан Ачбажак

Председател

ВОЛЯ

2

Калина Димитрова Иванова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Недялка Дончева Димитрова

Секретар

БСП

4

Гюлджан Рамадан Емин

Член 1

ГЕРБ

5

Мустафа Селиман Мустафа

Член 2

ДПС

6

Стела Тодорова Иванова

Член 3

КП/ОП

7

Ивайло Гатев Игнатов

Член 4

БСП

       

Секция 171400019 - Китанчево - Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Виолета Йорданова Дешкова

Председател

ГЕРБ

2

Димитричка Кръстева Ангелова

Зам. председател

БСП

3

Селиме Али Юмер

Секретар

ДПС

4

Николай Алдинов Алеков

Член 1

ГЕРБ

5

Димитър Николов Сейков

Член 2

ГЕРБ

6

Христина Василева Савова

Член 3

КП/ОП

7

Димитър Иванов Димитров

Член 4

ВОЛЯ

8

Катя Трифонова Христова

Член 5

БСП

9

Велка Николова Ангелова

Член 6

БСП

       

Секция 171400020 - Китанчево - Училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Нели Иванова Дечева

Председател

БСП

2

Симона Христова Бончева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Мергюл Хасан Мехмед

Секретар

ДПС

4

Ася Любенова Алекова

Член 1

ГЕРБ

5

Илиян Георгиев Илиев

Член 2

ГЕРБ

6

Георги Драгошинов Георгиев

Член 3

КП/ОП

7

Иван Димитров Иванов

Член 4

ВОЛЯ

8

Петко Кънчев Петков

Член 5

БСП

9

Маргарита Георгиева Дешлиева

Член 6

БСП

       

Секция 171400021 - Конево

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Станислав Василев Славев

Председател

КП/ОП

2

Маринка Димова Боева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Вълко Георгиев Вълков

Секретар

БСП

4

Радко Спиридонов Димитров

Член 1

ДПС

5

Стефка Маринова Илиева

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400022 - Къпиновци

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Емине Фаридин Хюсеин

Председател

ДПС

2

Юсуф Закир Шакир

Зам. председател

ГЕРБ

3

Цанка Пенева Димитрова

Секретар

БСП

4

Петко Филков Матев

Член 1

КП/ОП

5

Шенай Мурад Мустафа

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400023 - Лудогорци

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Меличкан Орхан Мухарем

Председател

ДПС

2

Стилиянка Стоянова Иванова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Татяна Илиева Якимова

Секретар

БСП

4

Величка Петрова Спасова

Член 1

ГЕРБ

5

Владислав Николаев Нанев

Член 2

ГЕРБ

6

Ния Емилова Иванова

Член 3

КП/ОП

7

Наталия Иванова Ганева

Член 4

ВОЛЯ

8

Милчо Иванов Цветков

Член 5

БСП

9

Дочко Илиев Дочков

Член 6

БСП

       

Секция 171400024 - Лъвино - Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Октай Нергюн Зикри

Председател

ВОЛЯ

2

Севдие Сали Мехмед

Зам. председател

ГЕРБ

3

Емилия Иванова Германова

Секретар

БСП

4

Геновева Василева Мирчева

Член 1

ГЕРБ

5

Зейнун Ибрям Мустафа

Член 2

ГЕРБ

6

Сузан Мехмед Меджид

Член 3

ДПС

7

Пенка Денева Дойнова

Член 4

КП/ОП

       

Секция 171400025 - Лъвино - ЦДГ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Нурсевен Бирол Бахри

Председател

ДПС

2

Нора Радева Стефанова

Зам. председател

БСП

3

Росица Стоянова Христова

Секретар

ГЕРБ

4

Даниел Иванов Николов

Член 1

ГЕРБ

5

Милка Здравкова Илиева

Член 2

ГЕРБ

6

Марин Вутев Дойнов

Член 3

КП/ОП

7

Айтен Мехмед Ферад

Член 4

ВОЛЯ

8

Иван Маринов Тихов

Член 5

БСП

9

Станчо Петров Цветков

Член 6

БСП

       

Секция 171400026 - Драгомъж

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Зорица Атанасова Ранкова-Кръстева

Председател

ГЕРБ

2

Ганка Николова Станева

Зам. председател

КП/ОП

3

Ивелина Стоилова Стайкова

Секретар

БСП

4

Емел Енвер Сабри

Член 1

ДПС

5

Добромир Димитров Добрев

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400027 - Малък Поровец

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Атанас Димитров Атанасов

Председател

КП/ОП

2

Веселка Георгиева Илиева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Румянка Живкова Савова

Секретар

БСП

4

Айдън Ахмед Хасан

Член 1

ДПС

5

Димитър Добромиров Димитров

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400028 - Подайва - Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Синан Ружди Селим

Председател

ГЕРБ

2

Миглена Петкова Господинова

Зам. председател

КП/ОП

3

Цветалина Станкева Йосифова

Секретар

БСП

4

Гюрай Рахми Ахмед

Член 1

ГЕРБ

5

Бейти Сали Бейти

Член 2

ГЕРБ

6

Исмаил Неджиб Тефик

Член 3

ГЕРБ

7

Неджми Ибрям Сабри

Член 4

ДПС

8

Ниязи Назми Ахмед

Член 5

ВОЛЯ

9

Салим Исмаилов Салиев

Член 6

ДБ - О

       

Секция 171400029 - Подайва - Училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Хайредин Зелкиф Ефраим

Председател

ДПС

2

Джемил Кемил Салим

Зам. председател

ГЕРБ

3

Юлияна Георгиева Славова

Секретар

БСП

4

Талиб Мехмед Талиб

Член 1

ГЕРБ

5

Сюлейман Ахмедов Ебазеров

Член 2

ГЕРБ

6

Февзат Сабри Ахмед

Член 3

ГЕРБ

7

Григор Русев Господинов

Член 4

КП/ОП

8

Неджати Кямил Джемаил

Член 5

ВОЛЯ

9

Юмер Нури Хабил

Член 6

ДБ - О

       

Секция 171400030 - Печеница

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Веселина Пенчева Савчева

Председател

БСП

2

Венцислава Павлова Николова

Зам. председател

ГЕРБ

3

Гаврилка Гаврилова Станева

Секретар

КП/ОП

4

Нуртен Керим Кабил

Член 1

ДПС

5

Реджеб Мехмед Исмаил

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400031 - Райнино

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Радостина Добромирова Мичева

Председател

ГЕРБ

2

Лиляна Господинова Байнова-Стефанова

Зам. председател

БСП

3

Георги Николов Николов

Секретар

КП/ОП

4

Събка Тодорова Атанасова

Член 1

ГЕРБ

5

Айтен Фарисова Мехмедова

Член 2

ДПС

6

Айхан Мелекбер Мехмед

Член 3

ВОЛЯ

7

Мария Николаева Димитрова

Член 4

ДБ - О

       

Секция 171400032 - Свещари

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Памела Венциславова Мичева

Председател

ГЕРБ

2

Емилия Николова Иванова

Зам. председател

КП/ОП

3

Анета Братоева Андреева

Секретар

БСП

4

Севджан Ахмед Хюсеин

Член 1

ГЕРБ

5

Анета Маринова Харизанова

Член 2

ГЕРБ

6

Фатме Нуридин Халил

Член 3

ДПС

7

Неждет Вели Абтула

Член 4

ВОЛЯ

8

Мария Колева Петкова

Член 5

БСП

9

Венета Валентинова Цвяткова

Член 6

БСП

       

Секция 171400033 - Старо Селище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Пенка Христова Цвяткова

Председател

БСП

2

Георги Атанасов Георгиев

Зам. председател

ГЕРБ

3

Галина Кирилова Петрова

Секретар

КП/ОП

4

Василка Цветкова Йорданова

Член 1

ГЕРБ

5

Медиха Алиосман Чакър

Член 2

ДПС

6

Емел Ибрахимова Ахмедова

Член 3

ВОЛЯ

7

Божидарка Христова Даскалова

Член 4

БСП

       

Секция 171400034 - Средоселци

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Петър Петков Цанков

Председател

БСП

2

Николай Александров Драганов

Зам. председател

ГЕРБ

3

Пламен Петров Аврамов

Секретар

КП/ОП

4

Виктория Орлинова Димитрова

Член 1

ГЕРБ

5

Сибел Сафет Мехмед

Член 2

ДПС

6

Сафет Мехмед Мустафа

Член 3

ВОЛЯ

7

Борислав Енчев Борисов

Член 4

БСП

       

Секция 171400035 - Тодорово

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Анка Христова Недкова

Председател

ГЕРБ

2

Тодорка Георгиева Иванова

Зам. председател

БСП

3

Мехмед Ехлиманов Хасанов

Секретар

ДПС

4

Мергюл Хасан Сали

Член 1

ГЕРБ

5

Айнур Хамди Зелкиф

Член 2

ГЕРБ

6

Невян Маринов Начев

Член 3

КП/ОП

7

Себехат Кямил Мехмед

Член 4

ВОЛЯ

8

Малчо Илиев Панайотов

Член 5

БСП

9

Пламен Станчев Петров

Член 6

БСП

       

Секция 171400036 - Яким Груево

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Атанаска Христова Кръстева

Председател

КП/ОП

2

Валентина Иванова Велева

Зам. председател

ГЕРБ

3

Валентна Петрова Стоянова

Секретар

БСП

4

Невин Февзи Мустафа

Член 1

ДПС

5

Селиме Ердинч Хасан

Член 2

ВОЛЯ

       

Секция 171400037 - Исперих - Болница

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Катя Христова Стайкова

Председател

БСП

2

Здравко Любенов Габровски

Зам. председател

ГЕРБ

3

Миглена Иванова Цанева

Секретар

КП/ОП

4

Гюлхан Осман Ибрям

Член 1

ДПС

5

Юлиана Маринова Събева

Член 2

ВОЛЯ

       

         РЕЗЕРВЕН СЪСТАВА НА СИК

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Цветан Стефанов Миленов

Член

ГЕРБ

2

Веселин Добрев Иванов

Член

ГЕРБ

3

Олег Красимиров Добрев

Член

КП/ОП

4

Гинка Иванова Маринова

Член

КП/ОП

5

Христо Великов Великов

Член

КП/ОП

6

Турхан Сафет Ахмед

Член

ДПС

7

Найден Димитров Емилов

Член

ДПС

8

Алдин Великов Сенков

Член

ДПС

9

Налян Исмаил Хасан

Член

ДПС

10

Джавет Осман Феим

Член

ДПС

11

Анифе Шевкет Салим

Член

ДПС

12

Серкан Сунай Мехмед

Член

ДПС

13

Павел Светославов Николов

Член

ДПС

14

Айсел Шевал Ибрям

Член

ДПС

15

Сунай Мухарем Исмаил

Член

ДПС

16

Шенол Хълми Бакир

Член

ДПС

17

Ширин Касим Мехмед

Член

ДПС

18

Туче Ибрахим Мехмед

Член

ДПС

19

Разие Ибрахим Кадир

Член

ДПС

20

Адем Алиш Муса

Член

ДПС

21

Кадир Ибрахим Кадир

Член

ДПС

22

Сюлейман Юсуф Чакър

Член

ДПС

23

Танер Ниязи Хасан

Член

ДПС

24

Айсун Гюнтекин Сали

Член

ДПС

25

Билхан Бехадин Ахмед

Член

ДПС

26

Кадир Юджелов Ахмедов

Член

ДПС

27

Мелин Муамер Салим

Член

ДПС

28

Гюлтен Сезгин Кадир

Член

ДПС

29

Гюлер Гюнелова Кямилова

Член

ДПС

30

Нурджихан Ремзиева Хасан

Член

ДПС

31

Октай Насуф Тасин

Член

ДПС

32

Елис Неждет Мюджелиб

Член

ДПС

33

Зюлкюф Руфад Ахмед

Член

ДПС

34

Нериман Руфад Хасан

Член

ДПС

35

Бюлент Шерафедин Атуф

Член

ДПС

36

Мехмед Ахмед Абтула

Член

ДПС

37

Ненчо Красимиров Русев

Член

ДПС

38

Керим Сабит Ахмед

Член

ДПС

39

Димитър Иванов Атанасов

Член

ГЕРБ

40

Димитър Василев Генов

Член

ГЕРБ

41

Йорданка Димитрова Нанева

Член

ГЕРБ

42

Боряна Иванова Матева

Член

БСП

43

Пенка Йовчева Василева

Член

БСП

44

Митко Валентинов Николаев

Член

БСП

45

Йорданка Димитрова Нанева

Член

БСП

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димова _________

 

за СЕКРЕТАР: Добринка Русева   _________

съгл.решение 04МИ/05.09.2019 г на ОИК Исперих

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 26.09.2019 в 14:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 164 / 20.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на Кмет на Кметство-с. Къпиновци, общ.Исперих, обл.Разград, избран в проведените на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и кметове

 • № 163 / 20.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 162 / 08.11.2019

  относно: Сигнал от Станимир Красимиров Станчев подаден на 03.11.2019 год. в РУ на МВР –Разград, съдържащ се в преписка с вх.№ 77/06.11.2019 год. във вх. рег. на ОИК Исперих

всички решения