08.08.2022

Съобщение за заседание на ОИК Исперих

На 08.08.2022 год. (Понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Исперих.

29.11.2021

Съобщение за заседание на ОИК

На 29.11.2021 год. (Понеделник) от 17:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Исперих.

11.11.2021

Съобщение за заседание на ОИК

На 11.11.2021 г. (Четвъртък) от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - гр. Исперих.

04.10.2021

Съобщение за заседание на ОИК

На 05.10.2021 г. (Вторник) от 17:30 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - гр. Исперих във връзка с влезли в сила Решения на ОИК № 195 и № 197 от 07.04.2021 г.

18.02.2021

Съобщение за заседание на ОИК

На 25.02.2021 год. (Четвъртък) от 17:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Исперих.

18.02.2021

Съобщение за заседание на ОИК

На 18.02.2021 год. (Четвъртък) от 17:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Исперих.

02.11.2019

УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА БЮЛЕТИНИТЕ

ОИК УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ЧЕ ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ, КОГАТО ЗНАКЪТ „Х“ ИЛ „V“ Е ПОВТОРЕН ИЛИ УДЕБЕЛЕН, БЕЗ ДА ИЗЛИЗА ОТ КВАДРАТЧЕТО, БЮЛЕТИНАТА СЕ СМЯТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА.    

02.11.2019

Съобщение

01.11.2019

Съобщение

ОИК - Исперих обявява телефон 0882 857 128 за приемане на сигнали в изборния ден, във връзка с нарушения на изборния процес.

01.11.2019

Съобщение

Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението

10.10.2019

Съобщение

ОИК-Исперих публикува под формата графичен файл одобренитеобразци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Бюлетина за Кмет на община

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на кметство село Белинци

Бюлетина за кмет на кметство село Бърдоква

Бюлетина за кмет на кметство село Вазово

Бюлетина за кмет на кметство село Голям Поровец

Бюлетина за кмет на кметство село Делчево

Бюлетина за кмет на кметство село Драгомъж

Бюлетина за кмет на кметство село Духовец

Бюлетина за кмет на кметство село Йонково

Бюлетина за кмет на кметство село Китанчево

Бюлетина за кмет на кметство село Къпиновци

Бюлетина за кмет на кметство село Лудогорци

Бюлетина за кмет на кметство село Лъвино

Бюлетина за кмет на кметство село Малко Йонково

Бюлетина за кмет на кметство село Печеница

Бюлетина за кмет на кметство село Подайва

Бюлетина за кмет на кметство село Райнино

Бюлетина за кмет на кметство село Свещари

Бюлетина за кмет на кметство село Средоселци

Бюлетина за кмет на кметство село Старо селище

Бюлетина за кмет на кметство село Тодорово

Бюлетина за кмет на кметство село Яким Груево

01.10.2019

Съобщение

ОИК Исперих уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 935-МИ от 02.09.2019 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 17-МИ от изборните книжа.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.

 Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място в рамките на общината, ако са подадени не по-малко от 10 заявления.

 

29.09.2019

Съобщение

Поради технически причини заседанието, обявено за 29.09.2019 г. се отлага.

29.09.2019

Съобщение

Заседанието, обявено за 29.09.2019 г. е с начален час 15:00 часа.

28.09.2019

Съобщение

Заседанието, обявено за 28.09.2019 г. от 14:00 часа се отлага за 29.09.2019 г., по технически причини. Дневният ред се запазва.

27.09.2019

Съобщение

 

ДНЕВЕН РЕД за заседание от

28.09.2019 Г. 

 

 1. ОТНОСНО: одобряване на графичен файл с образец на бюлетините по видове избори на територията на Община Исперих за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
 2. ОТНОСНО: одобряване на тиража на бюлетините по видове избори на територията на Община Исперих за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
 3. ОТНОСНО : одобряване на образци на протоколи на ОИК и СИК за отчитане на изборните резултати при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.
 4. Организационни.

 

Заседанието ще се проведе на 28.09.2019 г. от 14:00 часа

19.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК № 1714, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

 

19.09.2019

Съобщение

ОИК ИСПЕРИХ СЪОБЩАВА, с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на глас, всички избиратели, на които адресите са непълни или с т.нар.“сгрешени адрес“ или със служебно заличени адреси в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. , че Общинските администрации следва да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с така наречените „сгрешени адрес“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Вписването се извършва преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

В случай, че посочените избиратели не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък /под чертата/, след което се допускат да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват , само ако лицата имат избирателни права, като се допускат да гласуват след попълване на декларация - Приложение № 81-МИ.

19.09.2019

Съобщение

ОИК – Исперих уведомява, че съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. партиите и коалициите, при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

 

https://cik.is-bg.net/upload/102065/%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.docx

19.09.2019

Съобщение

ОИК ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА, че при регистрацията на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 год., не се изискват копия от личните карти на кандидатите и не се налага личното им явяване в Комисията.

ОИИ ИСПЕРИХ извършва служебна справка на адресната регистрация на кандидатите по настоящ и постоянен адрес в Общинска администрация Исперих.

Календар

Решения

 • № 227-МИ / 08.08.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 205 / 29.11.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

 • № 204 / 11.11.2021

  относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения