Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 198
Исперих, 07.04.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал с вх.111-15/25.01.2021 г., подаден от ФЕРАХИМ ДЖАВИТ КЕМАЛ, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, в качеството му на Кмет на кметство с. Тодорово.

В ОИК Исперих е постъпил сигнал от ФЕРАХИМ ДЖАВИТ КЕМАЛ с вх.№ 111-15/25.01.2021 г., с който се сезира ОИК- Исперих с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Твърди се, че обявеният за избран за кмет на кметство с. Тодорово, а именно БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, не е предприел в изискуемия от закона едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност. Твърди, че лицето има фирма, която не е заличена в срок. Иска се ОИК Исперих да провери изложеното в сигнала и след како се увери във верността на твърдените в сигнала факти и обстоятелства, да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, обявен за избран за кмет на кметство с. Тодорово.

На свое заседание, проведено на 25.01.2021 г., ОИК- Исперих се запозна с изложения сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до:

 1. Комисия по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от Общински съвет – Исперих, на което комисията е разгледала дали са налице основания от кмета на кметство – Тодорово за предприемане на действия в изпълнение на задължението му по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.
 2. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, с искане за предоставяне на информация за предприемането на действия за прекратяване на търговската му дейност по смисъла на Търговския закон, както и да даде писмени обяснения относно притежаваното от него търговско дружество, неговият правен статут през периода от 06.11.2019 г. до 06.12.2019 г., като индивидуализира търговското дружество с точно наименование и ЕИК.
 3. Деловодството на Общински съвет Исперих с искане за предоставяне на информация дали е постъпило писмено уведомление по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН – кмет на кметство с. Тодорово.

В тази връзка са изпратени писма, както следва:

 1. До г-н БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН – кмет на кметство с. Тодорово, получено лично на 27.01.2021 г.;
 2. Общински съвет Исперих - писмо с вх. № 30 от 26.01.2021 г.

ОИК Исперих е указала на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН да представи исканата информация в 7-дневен срок, считано от получаването на писмото от ОИК Исперих.

И до днес – 07.04.2021 г., отговор на писмото не е постъпил в ОИК Исперих.

На свое заседание, проведено на 27.01.2021 г. ОИК Исперих, с Решение № 190 от 27.01.2021 г. е поискала информация от Търговски регистър – гр. Разград относно обстоятелства, подлежащи на вписване по отношение на кмета на кметство с. Тодорово – БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН.

В изпълнение на Решение № 191 от 27.01.2021 г. е изпратено уведомление до БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН с ЕГН *******, с което последният е уведомен, че е започнало производство срещу него за извършено нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, както и е отправено искане за предоставяне на информация за телефонен номер за контакт и адрес на електронна поща.

И до днес – 07.04.2021 г., в ОИК Исперих не е постъпила информация за телефонен номер за контакт и и адрес на електронна поща от БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, както и същият не е депозирал никакви обяснения във връзка със сигнала, не е направил никакви възражения или искане за събиране на доказателства.

 С вх. № 117/18.02.2021 г. във входящия регистър на ОИК  Исперих е заведено писмо от Агенция по вписванията - Търговски регистър, с приложено удостоверение с изх. № 20210201114017 от 01.02.2021 г. Съгласно същото, лицето БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, с ЕГН: ****** е вписан в Търговския регистър като ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“ с ЕИК: 200017578. Търговецът ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“ с ЕИК: 200017578 е регистриран като такъв на 31.01.2008 г. и е заличен на 17.02.2020 г.

Служебно в рамките на своите правомощия ОИК е извършила в деловодната си система и входящият регистър проверка дали в периода от 06.11.2019 г. до 06.12.2019 г. включително, кмета на кметство с. Тодорово БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН е уведомил ОИК за предприети действия по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. В резултат от проверката е установено, че БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, като новоизбран кмет на кметство с. Тодорово не е уведомил ОИК- Исперих в законовия едномесечен срок, за предприети от негова страна действия по прекратяване на дейността му като търговец или по освобождаване на длъжност, подробно визирана в член 41 ал. 1 от ЗМСМА.

ОИК- ИСПЕРИХ, след като се запозна с всички относими и събрани и визирани по- горе доказателства по образуваното производство, установи следната фактическа и правна обстановка :

На 04.11.2019 г. с Решение на ОИК Исперих под № 161 МИ/04.11.2019 г. е обявила за избран за кмет на кметство с. Тодорово – БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН.

Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗМСМА „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.“

Съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА всички новоизбрани кметове на кметство са длъжни в едномесечен срок от избирането им, тоест в конкретният случай от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включително да предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност и уведомяват писмено за това Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Видно от събраните доказателства се установява следното :

 1. От получената и визирана по горе Справка от Търговски регистър при Агенция по вписвания – БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН е бил регистриран като ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“ с ЕИК: 200017578 на 31.01.2008 г. и е заличен на 17.02.2020 г.
 2. За периода 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН не е предприемал каквито и да е действия по прекратяване на дейността на търговското предприятие - ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“ с ЕИК: 200017578 по смисъла на член 41, ал. 3 от ЗМСМА.
 3. По отношение на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН липсва информация дали същият е уведомил в изискуемия от закона едномесечен срок от 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. Председателя на ОбС - Исперих за предприети действия по член 41, ал. 3 от ЗМСМА по отношение на ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“ с ЕИК: 200017578.
 4. С Решение, съгласно Протокол № 2 от 19.02.2020 г., Общински съвет Исперих е приел, че по отношение на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, кмет на кметство с. Тодорово НЕ Е НАЛИЦЕ несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА изисква, при условията на императивност и кумулативност, лицето избрано за Кмет в определения от закона едномесечен срок, да предприеме необходимите фактически и правни действия, а именно: по прекратяване на търговската си дейност и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и същевременно да уведоми за това председателя на Общинския съвет и ОИК, а спазването на така посочените условия са обект на проверка от ОИК.

В случая, безспорно се установява, че избрания за Кмет и заинтересована страна в настоящия процесуален сигнал, не е прекратил търговската си дейност в указания едномесечен срок, считано от 04.11.2019 г., който срок изтича на 04.12.2019 г. по отношение на ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН ” и не е уведомил за това ОИК-ИСПЕРИХ. ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН ” е заличен в Търговския регистър на 17.02.2020 г.

Безспорно липсва уведомяване от БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН до ОИК- Исперих за предприети действия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА по прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомяване на ОИК.

Тези конкретно посочени по горе бездействия от страна на кмета на кметство с. Тодорово представлява неизпълнение на закона, скрепено със съответни правни последици – прекратяване на неговите пълномощия на кмет, в който смисъл е чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, която разпоредба е обвързана с чл. 41 ал.3 от ЗМСМА

Следва да се отбележи, че законодателят е поставил високи изисквания към избраните лица за кмет, като само и единствено липсата и неизпълнение на едно от изброените в член 41 ал. 3 от ЗМСМА задължения, от страна на новоизбрания кмет – предприемане на действия по прекратяване на дейността или освобождаване от съответната длъжност, визирана в член 41 ал.1 от ЗМСМА, уведомяване на ОИК и Председателя на Общинския съвет, представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

Регистрацията му като едноличен търговец обуславя наличие на хипотезата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 и чл.53 - 60а от Търговския закон. Наличието на регистрация на едноличен търговец, предполага осъществяване на дейност по смисъла на чл.2 от ТЗ. Декларирането на обстоятелства пред ТД на НАП – Разград е свързано с дейността на едноличния търговец, а обстоятелство, че не е извършвал търговски дейност, не променя статута му на търговец, след като регистрацията му е съществувала до 17.02.2020 г.

Наличието на търговска регистрация и непредприемането на действия по прекратяването й в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е достатъчно основание, за да е изпълнен състава на нарушението, тъй като до момента на заличаването му от регистъра търговецът формално - юридически продължава да е такъв. Това е така, защото макар и да не извършва фактическа дейност, едноличният търговец съществува в гражданския оборот и за него се пораждат определени права и задължения по повод факта, че съществува като правен субект - едноличен търговец.

Налице е нарушение от страна на кмета на кметство с. Тодорово – БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА по отношение на ЕТ „ДЖЕСУР-2003-БЮЛЕНТ ХАСАН“, тъй като в срок от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включително не е предприел действия по заличаване на търговското предприятие, както и не е уведомил в този срок ОИК-Исперих.

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и с чл. 42, ал. 3, изречение трето от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законно установения кворум и съобразявайки се с гореизложените МОТИВИ, Общинската избирателна комисия Исперих

 

Р Е Ш И :

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН, ЕГН **********, обявен за избран за кмет на кметство с. Тодорово с Решение № 161 МИ/ 04.11.2019 г. на ОИК- Исперих.
 2. ОБЕЗСИЛВА издаденото Удостоверение от ОИК- Исперих под № 21 / 05.11.2019 г., с което за кмет на кметство с. Тодорово е избран БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 07.04.2021 в 19:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 227-МИ / 08.08.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 205 / 29.11.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

 • № 204 / 11.11.2021

  относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения