27.09.2020

Избирателна активност

Частичен избор за кмет на кметство Къпиновци
27.09.2020 г. (І тур)
ОИК - Исперих Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6 7
  187 10:00 12:30 17:30 20:00
Общ брой гласували  136 39  86  124  136
% гласували 72,73% 20,86% 45,99% 66,31% 72,73%

Изборният ден приключи в 20:00 ч.

26.08.2020

Съобщение за хора с увреждания

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:
В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.
След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.
Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

27.09.2020

Съобщение

На територията на ОИК Исперих изборният ден в СИК № 171400022 - с. Къпиновци, общ. Исперих е открит в 07:00 ч.

27.09.2020

НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ НА 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Право да избират и гласуват в изборите на 27 септември 2020 г. имат българските граждани които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на населеното място, където се произвежда изборът, и имат настоящ адрес на територията на Република България преди 26 март 2020 г.

Кога се гласува?

Избирателите гласуват на 27 септември 2020 г. от 07.00 ч. до 20.00 ч.

Когато в 20.00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч.

Как се гласува?

На таблото пред изборното помещение можете да се запознаете с имената на кандидатите за кметове. В изборното помещение подайте личната си карта на член на комисията, който сверява данните Ви в списъка. Друг член на комисията откъсва от кочана бюлетина, сгъва я, поставя печат на гърба й и Ви я подава. Гласуването е тайно, сам влизате в кабината за гласуване. Гласувате, като поставите знак „X“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване с бюлетината за кмет.

В случай че не желаете да подкрепите кандидат на никоя партия, местна коалиция или независим кандидат, можете да поставите знак в квадратчето пред „Не подкрепям никого“.

Сгънете бюлетината така, че да не се вижда как сте гласували. Излезте от кабината, подайте бюлетината на член на СИК. Той сверява пред Вас дали номерът на бюлетината съответства с номера в кочана, задължително полага втори печат на гърба й и откъсва отрязъка в долния десен ъгъл, който се пуска в непрозрачна кутия. Пуснете бюлетината в прозрачната кутия. Подпишете се в списъка. Вземете личните си документи.

За избирателите граждани на друга държава – членка на ЕС, които не са български граждани, но имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, важат същите правила за гласуване, като освен документ за самоличност, трябва да представят и удостоверение за пребиваване.

С какви документи за самоличност се гласува.

Българските граждани гласуват с лична карта или личен (зелен) паспорт – за родените до 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.

Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

Избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.

Права на избирателя в изборния ден.

Избирателят в изборния ден МОЖЕ:

 • Да поиска да бъде вписан от СИК в избирателния списък, ако не е вписан в него и има право да гласува, след което да бъде допуснат да гласува;
 • Да оспори отказа на СИК да бъде вписан в избирателния списък, ако има право да гласува. Отказът на СИК е писмен, връчва се на лицето и може да се оспори пред ОИК, която се произнася незабавно;
 • Да проследи точното вписване на данните от документа му за самоличност в избирателния списък от член на СИК;
 • Да получи бюлетина от член на СИК, откъсната от кочаните с бюлетините, сгъната по определен начин и подпечатана пред него;
 • След като излезе от кабината със сгънатата бюлетина и я подаде на член на комисията, да следи проверката за съответствие на номера в бюлетината с номера в кочана, повторното подпечатване на бюлетината с печата на комисията и откъсване на отрязъците с номерата на бюлетината, които се пускат в отделна непрозрачна кутия;
 • При сгрешена бюлетина избирателят може да получи нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на избирателя само веднъж. Да следи унищожаването на сгрешената бюлетина, върху която, без да се разгъва, се изписва „сгрешена“, поставя се печат на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК;
 • Да получи разяснения за причините и указания какво да направи, ако е вписан в списъка на заличените лица;
 • Да гласува с придружител, когато има увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представя решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Облекчения за избиратели с трайни увреждания.

Избирателите с трайни увреждания МОГАТ:

 • Да гласуват в определена и обозначена за избиратели с увреждания секция на първи етаж/партер;
 • Да гласуват в свободно избрана от тях подходяща секция;
 • Да гласуват с придружител, когато увреждането им не позволява сами да извършат необходимите действия при гласуването;
 • Да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато са заявили това до 21 септември 2020 г. и са с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
 • Да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!

25.09.2020

Образец на бюлетина

На основание т. 7 от Решение 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК и писмо изх. № ЧМИ-15-12/16.09.2020 г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Исперих публикува образеца на бюлетина за насрочените на 27.09.2020 г. избори за кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих.

 

Образец на бюлетина

11.09.2020

Съобщение за заседание на ОИК

Общинска избирателна комисия Исперих ще проведе заседание на 11.09.2020 год. от 17:00 ч.

31.08.2020

Съобщение за заседание на ОИК

Общинска избирателна комисия Исперих ще проведе заседание на 31.08.2020 год. от 17:00 ч.

26.08.2020

Съобщение за заседание на ОИК

Общинска избирателна комисия Исперих ще проведе заседание на 26.08.2020 год. от 17:00 ч.

24.08.2020

Съобщение за заседание на ОИК

Общинска избирателна комисия Исперих ще проведе заседание на 24.08.2020 год. от 17:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 187-ЧМИ / 21.01.2021

  относно: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

 • № 186-ЧМИ / 19.01.2021

  относно: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

 • № 185-ЧМИ / 29.09.2020

  относно: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

всички решения